1132 Budapest, Nyugati tér 5. III./2.
ugyved@drkeszthelyioszkar.hu
+361 237 6050

SZOLGÁLTATÁSAINK


Egészségügyi
jog

Társasági
jog

Szerződések
joga

Kártérítési
jog

Biztosítási
jog

Követelés
kezelés

Ingatlanjog

Munkajog

Családi
jog

Civil szervezetek joga

Kereskedelmi
jog

Öröklési
jog

Egészségügyi jog


Irodánk egyedi jellegéhez hozzájárul, hogy immár közel 3 évtizede foglalkozik ezen specifikus jogterülettel. Munkánk során elsősorban arra törekszünk, hogy az orvosi szakma jogi előírásoknak megfelelő gyakorlását elősegítsük. Felhívjuk a Tisztelt Látogató figyelmét, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) égisze alatt működő intézményekkel kapcsolatosan kizárólag az egészségügyi intézmények jogi képviseletét látjuk el; mindazon intézmény esetében, amely nem tartozik a fenti szervezethez, készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére az egészségügyi szolgáltatóval szemben. Vállaljuk Ügyfeleink részére az egészségüggyel összefüggésbe hozható követelések érvényesítésével, az egészségügy területén dolgozók munkaviszonyával, továbbá esetleges műhibaperek esetén felmerülő igényekkel kapcsolatban a teljes körű jogi képviseletet. Munkánk a társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatók és betegei képviseletén túl a magán-egészségügyi szektorban tevékenységet végzők, illetve a velük szemben álló fél képviseletét is ellátjuk.

Társasági jog


A cégeljárásokban kötelező a jogi képviselet, így tevékenységünk lefedi a társasági jog klasszikus területeit is. Irodánk társasági jogi tevékenysége elsősorban a cégek alapításához kapcsolódó okiratok szerkesztését, illetve a társaságok képviseletét fedi le. Ügyfeleinket megfelelő tanácsokkal látjuk el annak érdekében, hogy átfogó képet kapjanak az egyes gazdasági társaságok működéséről, és annak feltételeiről a számukra legkedvezőbb társasági formáról dönthetnek. A közhitelesség elvéből, és jogszabályi kötelezettségéből adódóan egy működő gazdasági társaságnak az adataiban bekövetkezett változást (pl.: székhely változás, tulajdonosi kör változás, ügyvezetőváltás stb.) kötelezően át kell vezetnie a nyilvántartásban. Ezt a célt szolgálja a változásbejegyzési eljárás, amelynek során szintén teljes körűen biztosítjuk a tanácsadást, és okiratok szerkesztését, valamint az eljárás során történő képviseletet.
Közreműködünk még a gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűntetését célzó végelszámolási eljárásokban is.

Szerződések joga


Napjainkban számos ügylet lebonyolításához alapvető elvárás, hogy a hozzájuk köthető szerződéseket írásba foglalják. Irodánk készséggel nyújt segítséget Ügyfeleink részére az okiratok megfogalmazásában, megszerkesztésében, valamint a szerződések aláírásának lebonyolításában, mindezeken túl vállaljuk a teljes körű képviselet ellátását harmadik személyek, valamint bármely hatóság előtt annak érdekében, hogy a Szerződő Felek jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

Kártérítési jog


Irodánk kiterjedt és hosszú időre visszanyúló gyakorlattal rendelkezik kártérítési ügyek terén, különleges tapasztalattal bírunk az egészségügyi ellátás során bekövetkezett káresemények kapcsán, szolgáltatásunk azonban természetesen nem csak az egészségsértéssel kapcsolatos ügyeket érinti: a klasszikus szerződési jogi kártérítési esetekben, családjogi, gazdasági jogi kártérítési igények nyomán felmerült ügyekben és kérdésekben is állunk Tisztelt Ügyfeleink szíves rendelkezésére. Peres képviselet ellátásán túl készséggel veszünk részt a kártérítési ügyek tárgyalásos úton való rendezésében is.

Biztosítási jog


Gyakran ütközhetünk falakba a biztosítások kapcsán, megkötésüktől kezdve a megszűnésükig. Milyen tényezőket kell figyelembe venni, amikor biztosítást kötünk? Milyen kockázatokkal kell számolni? Milyen jogai vannak a biztosítónak, a biztosítási ügynöknek és a biztosítottnak? Mikor teljesít kifizetést a biztosító, és hogyan lehet kilépni egy biztosításból? E kérdések mögött számos bonyolult jogi jellegű körülmény áll, amelyek kapcsán a jogviszonyban szereplő bármely félnek készséggel állunk rendelkezésére.

Követelés kezelés


Számos esetben előfordul, hogy a hitelezőnek nevezett személyeknek a másokkal szemben fennálló lejárt tartozásai nem térülnek meg a kötelezettségvállalásban meghatározott határidőben, ezzel veszélyeztetve az adott személy működését. Erre számos megoldás létezik (mint például a fizetési meghagyásos eljárás, vagy peres eljárás), amelyek közül kiemelendő a felszámolási eljárás. Irodánk a felszámolási eljárásokban hitelezői oldalról látja el a képviseletet, két lépcsőben: mindenekelőtt fizetési felszólítás továbbításával felhívjuk az adóst a teljesítésre. Amennyiben a felszólításban megjelölt határidőn belül az adósok nem teljesítik a tartozásukat, vagy a megfizetésére vonatkozólag egyezség sem jön létre a felek között, úgy megindítjuk a felszámolási eljárást, amelynek során teljes körűen képviseljük a hitelezőket.

Ingatlanjog


Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek köre igencsak széles: lehet szó klasszikus ingatlan adásvételről, bérleti szerződésről, társasházak ingatlanjogi ügyeiről, termőfölddel kapcsolatos ügyintézésről vagy akár vagyoni értékű jogok kapcsán felmerült ügyekről, beleértve az olyan ügyleteket is, melyben banki hitel kerül igénybevételre.
Irodánk ingatlanokkal kapcsolatos komplex ügyintézést vállal az ügyletek minden válfaját érintően: a szerződések megszerkesztésén és a felek közötti tárgyalások során nyújtott jogi tanácsadáson túl ellátjuk Ügyfeleink képviseletét az ügyletekhez kapcsolódó földhivatali, illetékügyi eljárásokban is.

Munkajog


Irodánk egyik meghatározó területe a munkajog, nagyobb részt a munkáltatók, és kisebb részt a munkavállalók oldaláról. Ügyfeleink között tudhatunk több száz esetenként pedig több ezer alkalmazottat foglalkoztató munkáltatót, akik a piacon különböző szektorokhoz tartozó szolgáltatásokat nyújtanak. Megbízóink alkalmazottaival napi szinten vagyunk kapcsolatban, velük együttműködve a mindennapi működés során felmerülő problémákat orvosoljuk, közreműködünk okiratok szerkesztésében, és esetlegesen ellátjuk a peres, illetve egyéb hatóságok előtti képviseletüket.
Közreműködünk továbbá a munkáltatóknál alkalmazandó belső szabályzatok elkészítésében, hozzájárulva ezzel, hogy a munkáltató működése mindenben megfeleljen a jogszabályoknak.

Családi jog


Irodánk készséggel működik közre Ügyfeleink részére a családi jogot érintő bármely területen, köztük házassági vagyonjogi szerződések, illetve házassági vagyon megosztásával kapcsolatos szerződések elkészítésében és ellenjegyzésében. Munkatársaink révén segítséget nyújtunk házassági bontóperben, gyermek elhelyezése iránti perben, illetve tartásdíj-követelésekkel kapcsolatos perekben mind az anya, mind az apa képviseletében. Vállaljuk Ügyfeleink számára a teljes körű képviselet ellátását a felek közötti egyeztetések, a peres és nemperes eljárások, továbbá a hatóságokkal való kapcsolattartás során.

Civil szervezetek joga


A civil szervezetek egy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja, az olyan társadalmi alakulatokat, amelyek a kormányzattól függetlenül önkéntesen, nonprofit módon, valamilyen közérdekű cél elérése érdekében jönnek létre. A civil szervezetekre vonatkozó alapvető szabályozást a 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári törvénykönyvünk tartalmazza, amely szigorúbb szabályozást tartalmaz a korábbihoz képest. A Polgári törvénykönyvön kívül még számos jogszabály alakítja a civil szervezetek jogállását és ebből adódóan a civil szervezetek szabályozása hazánkban tehát igen összetett. Irodánk főként e szervezetek (alapítvány, egyesület) bejegyzéséhez, változásbejegyzéséhez kapcsolódóan ad tanácsokat, elkészíti a szükséges okiratokat, valamint azok mellékleteit, és ellátja e szervezetek jogi képviseletét a szervezetet nyilvántartó bíróságok előtt, felgyorsítva, illetve megkönnyítve ezzel az ügyintézést.

Kereskedelmi jog


A nagy volumenben lebonyolított kereskedelmi tranzakciók számos jogi kockázatot rejtenek, az ügyleteknek ráadásul sok esetben nem csak a hazai szabályozásnak, de az európai uniós előírásoknak is meg kell felelniük. Az ilyen komplex ügyletekben sok szereplő bukkan fel: eladó, viszonteladó, vevő, fuvarozócég, raktári szolgáltatást nyújtó cégek, bankok és természetesen mindezek mellett az elsősorban engedélyező és ellenőrző tevékenységet folytató hatóságok. Bármely szerepet töltsön be Ügyfelünk egy ilyen láncolatban, készséggel állunk rendelkezésére, hogy átláthassa az ügylet egészét, illetve választ és segítséget kaphasson problémájára.

Öröklési jog


Az öröklési joggal kapcsolatos több évtizedre visszamenő tapasztalatunk révén segítséget nyújtunk Ügyfeleink részére az öröklés bármely esetében, legyen szó törvényes öröklésről, vagy végrendelet alapján végbemenő öröklésről. Vállaljuk a teljes körű képviselet ellátását a haláleset bejelentésétől kezdve, az egész hagyatéki eljárás során, beleértve az örököstársakkal, valamint a közjegyzővel való kapcsolattartást, illetve, amennyiben sor kerül rá, az örökléssel kapcsolatos peres eljárás során. Segítséget nyújtunk Ügyfeleink részére végrendeletük megszerkesztésében, megfogalmazásában, továbbá őrzésében, annak érdekében, hogy a végrendelkező akarata a lehető legteljesebb mértékben teljesüljön.

RÓLUNK

1991. óta vagyok a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Irodám Budapesten a XIII. kerületben, a Nyugati tér 5. 3. emelet 2. sz. alatt található. Megbízóim által adott feladatok ellátásában segítségemre van több ügyvédjelölt kollega és az adminisztrációt ellátó kolléganő.

1992. óta folyamatosan foglalkozom egészségügyi joggal, több országos gyógyintézetet, illetve magánegészségügyi szolgáltatót képviselek ügyvédként.

Az egészségügyi intézmények üzemelésével összefüggő minden terület vonatkozásában szereztem ismereteket az elmúlt 26 évben, így nemcsak vállalkozási, illetve megbízási szerződéseik milyenségével vagy a közalkalmazotti jogviszony jellegével vagyok tisztában, hanem az intézmények finanszírozási, felelősség- és vagyonbiztosítási, módszertani, kontrolling területét is átlátom. Természetesen a fenti tevékenység során mindennapi feladatomat képezi a betegjogok érvényesítése során történő intézeti képviselet csakúgy, mint az egészségbiztosítási pénztárral történő folyamatos egyeztetés, szerződéses tárgyalások.

Külföldi megbízóinkat is magas színvonalon képviseljük, németül és/vagy angolul mindenki beszél az irodában.

ÜGYVÉDI MUNKADÍJ

Az ügyvédi megbízási díj – munkadíj – szabad megállapodás tárgya.
Az ügyvédi díj mértéke jellemzően függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.
Az ügyvédi munkadíj lehet egyösszegben meghatározott, azaz fix díj, óradíjas, százalékos, sikerdíjas, illetve ezek ötvözete.

Polgári peres ügyekben a perköltséget a vesztes fél viseli. A pernyertes fél igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és képviselője között létrejött ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, valamit a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére. Ezen munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. Ha a fél és az ügyvéd között nincs az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás, vagy ha a fél ezt kéri, a bíróság a képviselet ellátásával felmerült munkadíj mértékét igazságügy-miniszteri rendelet szerint határozza meg. Az IM. rendelet kizárólag a bíróságok előtti polgári peres és nem peres ügyekre vonatkozik.

ELÉRHETŐSÉG

Dr. Keszthelyi Oszkár Ügyvédi Iroda
1132 Budapest, Nyugati tér 5. III/2.
(15. számú kaputelefon)
Telefon: +361 237 6050
Fax: +361 332 4573
ugyved@drkeszthelyioszkar.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ÍRJON NEKÜNK!